Verkoopvoorwaarden webwinkel

- Bijzondere verkoopvoorwaarden webwinkel -

Artikel 1 Definities

1.1 Wij/ons: BV PARTYSPACE, vennootschap geregistreerd bij de KBO onder nummer 0830.189.643, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8980 Zonnebeke, Potteriestraat 67

1.2 U: Een klant die zich registreert op de Website.

1.3 Klant Consument: U bent natuurlijke persoon handelt met ons voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Website/Webwinkel: www.partyspace.eu

1.5 Registratie: De registratie op onze Website volgens de registratieprocedure bedoeld in artikel 3.

1.6 Producten: De Producten die wij te koop aanbieden via onze Webwinkel

1.7 Aankoop: Elke aankoop van onze Producten via de Webwinkel.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Webwinkel zijn van toepassing op onze relatie vanaf de Registratie. U bevestigt via de Registratie kennisname van en akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden periodiek te wijzigen en zullen U voorafgaand aan een eventuele wijziging hiervan in kennis stellen via de Website en/of per e-mail. U wordt vervolgens geacht deze wijzigingen te aanvaarden op het ogenblik van uw eerste Aankoop na deze kennisgeving.

 

Artikel 3 Registratie

3.1 Om via de Webwinkel Producten te kunnen aankopen, dient U zich voorafgaand te Registreren. De Registratieprocedure wordt nader toegelicht op de Website. U mag zich slechts eenmaal Registreren en ontvangt daarbij unieke logingegevens, waardoor U persoonlijk en exclusief aansprakelijk bent. U zal ons vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van het verlies en/of de aanwending door derden van deze unieke logingegevens.

3.2 U bevestigt dat U tijdens de Registratie actuele, volledige en correcte persoonsgegevens opgeeft, verbindt er zich toe om ons voorafgaand aan elke Aankoop schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en zal ons vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van de mededeling van verkeerde, niet –actuele en/of onvolledige gegevens, dan wel van het gebrek aan mededeling van eventuele wijzigingen.

 

Artikel 4 Aanbod

4.1 Indien wij via de Webwinkel een model, monster of voorbeeld tonen, geschiedt dit slechts bij wijze van illustratie. De Producten kunnen van het model, monster of voorbeeld afwijken.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 Prijzen worden steeds geacht te zijn vermeld in EURO (met inbegrip van BTW).

 

Artikel 6 Aankoop en herroepingsrecht

6.1. Als Klant Consument hebt U het recht om binnen een termijn van 14 dagen na effectieve levering van de Producten zonder opgave van redenen de Aankoop kosteloos te herroepen. De herroepingsinstructies en het modelformulier voor de herroeping vindt U via deze link (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf).

6.2. De kosten voor eventuele terugzending met de post of koerier zijn ten laste van de Klant Consument.

 

Artikel 7 Levering

7.1 Als Klant Consument hebt U recht op een levering niet later dan 30 dagen na de sluiting van de Aankoop, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door U schriftelijk aangegeven aanvullende termijn, die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien wij ook niet binnen deze aanvullende termijn kunnen leveren, dan mag U de Aankoop annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

7.2 De levering van de Producten vindt plaats via een transport van de Producten die door ons wordt geregeld voor uw rekening en op uw risico.

 

Artikel 8  Betaling

8.1 De betaling van Producten gebeurt online op het ogenblik van de Aankoop. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen, tenzij in het geval van onze opzettelijke fout of bedrog.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 U verwerft het eigendomsrecht van de Producten pas nadat wij integrale betaling van de Aankoopprijs ontvangen.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 U dient ons klachten betreffende zichtbare gebreken in de Producten op straffe van verval, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking, per aangetekend schrijven te melden binnen een termijn van 3 werkdagen volgende op de levering. U dient ons klachten betreffende verborgen gebreken in de Producten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven te melden binnen 3 werkdagen volgend op de dag waarop U het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Opdat de klachten ontvankelijk zouden zijn, moeten deze bovendien door de Klant Consument gemotiveerd worden en per aangetekend schrijven medegedeeld worden en moeten de bezwaren ook blijken uit de leveringsbon die op het ogenblik van de levering door Consument Klant moet ondertekend worden.

10.2. Als Klant Consument kan u eveneens een klacht indienen via het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL).

 

Artikel 11 Garantie

11.1 Wij verlenen U als Klant Consument een garantie voor verborgen gebreken in de Producten gedurende twee jaar. Na het verstrijken van deze termijnen zijn wij geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de Producten meer verschuldigd. Werkuren en verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de Klant.

11.2 De garantie bedoeld in artikel 11.1 is niet van toepassingin geval van oneigenlijke installatie, oneigenlijk gebruik en/of gebrekkig onderhoud van de Producten, in geval van aanpassing of herstel van de Producten door de Klant en/of derden, dan wel voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de Producten. Onder oneigenlijke installatie of gebruik worden onder andere begrepen, installatie of gebruik in strijd met de relevante en toepasselijke installatie –en/of gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door U of door derden of als gevolg van de omstandigheden bedoeld artikel 11.2.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Indien een overmacht situatie de uitvoering van de Aankoop voor ons onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van de Aankoop, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van deze Aankoop op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben zowel wij als Uzelf het recht om de Aankoop rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige schadevergoeding. De Aankoopprijs zal U desgevallend integraal worden terugbetaald.

13.2 Als een overmacht situatie wordt o.a. begrepen: elk handelen of nalaten van U of een derde; niet, niet –tijdige of gebrekkige levering van producten of grondstoffen door één of meerdere leveranciers of vervoerders; elektrische panne of afsluiting; wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; stakingen en vakbondsacties; technische problemen met betrekking tot de Webwinkel, de website of onze verkooporganisatie in het algemeen; brand, wateroverlast of ongevallen in onze onderneming.

 

Artikel 14 Schorsing en Beëindiging

14.1 Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verbintenissen ten aanzien van U op te schorten wanneer U uw verbintenissen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig naleeft. Wij kunnen er desgevallend ook voor kiezen om de Aankoop van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op een volledige vergoeding van de door ons geleden schade.

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom

15.1 Wij zijn exclusief eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) Website en de Webwinkel. U zal ons vrijwaren voor alle schade die het gevolg zal zijn van enige inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 16 Privacy

16.1 Wij hebben een privacy- en cookieverklaring beschikbaar gesteld op onze Website, waarvan de Klant Consument erkent kennis genomen te hebben en die te hebben aanvaard.

16.2 Wij leven op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”) na. U stemt ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen, alsook marketing en promotie. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door ons, als door de andere verbonden vennootschappen of onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om ons toe te laten te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van uw gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens op grond van een legitiem belang. U heeft verder het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet u een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen naar de maatschappelijke zetel van Partyspace.

 

Artikel 17 Restbepalingen

17.1 Behoudens in zoverre en in de mate strijdig met dwingend recht, gelden in het geval van een geschil, de gegevens die automatisch worden geregistreerd door onze soft –en hardware systemen, evenals de papieren uitprint van die gegevens, tot bewijs van het tegendeel.

17.2 Onze relatie wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Onze eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Naar de Homepagina

vergelijken

 
Uw browser is niet meer up to date, hierdoor werken sommige functies van deze site niet in uw browser. Wij raden u aan een nieuwere versie te gebruiken Klik hier