Privacybeleid

Welkom op de website www.partyspace.eu! Wij zijn blij met uw belangstelling in onze diensten, en in ons bedrijf in het algemeen. Bij ons kan u rekenen op een kwalitatieve service. De bescherming van uw persoonsgegevens is hierbij uiterst belangrijk voor ons. Wij stellen daarom alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Zo gaan wij steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens, en werden alle redelijke beschermingsmaatregelen genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreiding onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. In deze privacy policy beschrijven we welke informatie we van u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Door de informatie en de diensten op www.partyspace.eu te gebruiken, bevestigt u dat u onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen, hebt gelezen en begrijpt. Download hier de PDF versie van onze privacy policy

Wie zijn wij?

De website www.partyspace.eu is eigendom van Partyspace BV, met maatschappelijke zetel te Potteriestraat 67, 8980 Zonnebeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0830.189.643 (hierna, ‘Partyspace’, ‘wij’ of ‘we’),

Hieronder vindt u onze contactgegevens:

PARTYSPACE BV
Potteriestraat 67
8980 Zonnebeke (Beselare)
Tel.: +32(0)57 360 330
E-mail: info@partyspace.eu

Partyspace BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die worden verzameld op www.partyspace.eu.

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds volgens de geldende wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, met name de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘AVG’) en de nationale uitvoeringswetgeving.

 

Enkele begrippen toegelicht

Voor de toepassing van deze privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Het gaat met andere woorden om alle informatie op basis waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook uw IP-adres.

Het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, combineren, archiveren en wissen van gegevens.


Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”)

Partyspace BV, met maatschappelijke zetel te Potteriestraat 67, 8980 Zonnebeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0830.189.643 (hierna, ‘Partyspace’, ‘wij’ of ‘we’), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit betekent dat Partyspace het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:

- Onze website bezoekt;
- Een profiel aanmaakt op onze website;
- Het contactformulier invult op de website;
- Klant, partner of leverancier wil worden/wordt;
- Een overeenkomst met ons afsluit;
- Een bestelling plaatst in onze webshop;
- Een suggestie doet in onze ideeënbus;
- Zich op onze nieuwsbrief/marketingboodschappen inschrijft;
- Ons volgt via sociale media (LinkedIn, Facebook en/of Instagram);
- Ons op een andere wijze contacteert (bv. telefonisch, per post of per e-mail).

Daarnaast verzamelen wij ook bepaalde persoonsgegevens via onze website op geautomatiseerde wijze door middel van ‘cookies’. Voor specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website kan u onze cookie policy raadplegen.

Wij beogen geen persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 13 jaar. Deze jongeren mogen zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, geen persoonsgegevens aan ons doorgeven of een toestemmingsverklaring afgeven.

De informatie die wij automatisch over u verzamelen is bijvoorbeeld de informatie over uw bezoek aan onze website, producten die u hebt bekeken, de duur van uw bezoek, eventuele foutmeldingen, de volledige Uniform Resource Locators (URL), informatie over uw interactie zoals scrollen en klikken, en andere handelingen die u op onze website(s) uitvoert. Sommige persoonsgegevens zijn verplicht te verstrekken, zoals bijvoorbeeld in het kader van de aanmaak van een profiel op onze website of betalingsgegevens die verwerkt moeten worden naar aanleiding van het gebruik van onze webshop. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij immers geen profiel aanmaken of bestellingen verwerken.

Tevens verzamelen wij technische informatie zoals uw internetprotocol (IP) adres waarmee u verbinding maakt met het internet, het browsertype, besturingssystemen en uw aanmeldingsgegevens.

De informatie die wij over u verzamelen wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst om u te voorzien van informatie die u bij ons opvraagt. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om:

- U toegang te geven tot onze website(s), toepassingen, diensten en eventuele hulpprogramma’s die de veiligheid verbeteren en eventuele fraude voorkomen, of, die het gebruik van bijvoorbeeld bewaarde zoekopdrachten of een ‘winkelwagen’ toelaten;
- U op de hoogte te houden van diensten waarvoor u zich reeds heeft aangemeld of ingeschreven;
- U e-mail berichten te sturen en informatie aan te bieden m.b.t. eventuele andere diensten die wij aanbieden of m.b.t. bepaalde aanbiedingen of promoties; Bij het ontvangen van deze e-mailberichten heeft u steeds de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of om zich definitief uit te schrijven.
- Onze verplichtingen na te komen indien u een contract met ons afgesloten heeft;
- U van eventuele wijzigingen in onze diensten op de hoogte te brengen;
- De prestaties van onze website(s), toepassingen, diensten en hulpprogramma’s te beoordelen;
- De presentatie van onze website(s) en diensten te verbeteren zodat deze zo efficiënt mogelijk wordt weergegeven;
- De veiligheid van onze website(s) optimaal te houden;
- Interne doeleinden te realiseren, zoals onderzoek, data-analyse en enquête doeleinden.


Gebruik cookies, webbakens en soortgelijke technologieën


Wij maken gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologieën om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Deze worden gebruikt voor het opslaan en in stand houden van uw persoonlijke voorkeuren en gegevens. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van bijvoorbeeld uw privacy instellingen, de producten die u gebruikt en de gegevens die u verstrekt als u gebruik maakt van onze diensten. Tevens krijgen wij gegevens over u via derden.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die op uw computer, tablet of mobiel toestel worden bewaard om, onder andere, uw gebruiksgemak op onze website te optimaliseren. U kan op elk moment, via de instellingen van uw browser, alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van uw toestel. Let wel, door uw cookie-instellingen te wijzigen, is het mogelijk dat onze website niet meer goed functioneert. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken kan u onze cookie policy raadplegen. Voor algemene informatie over cookies kan u terecht op de volgende website: www.allaboutcookies.org.

Webbakens

Dit zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina of e-mail, verborgen voor de gebruiker. Webbakens zijn over het algemeen niet zichtbaar, maar transparant of hebben dezelfde kleur als hun achtergrond. Het doel van een webbaken is om te controleren of een gebruiker een e-mail gelezen heeft of een webpagina heeft gezien. Webbakens worden meestal gebruikt in combinatie met cookies, opdat men gebruikers en het gedrag van gebruikers kan identificeren. Men kan hierdoor analyseren wanneer een webpagina bezocht of een e-mail bekeken wordt. Ook wij gebruiken webbakens om relevante gegevens te verzamelen.

Andere technologieën

Andere technologieën zijn bijvoorbeeld pixel ‘tags’. Dit is een stukje code dat is toegevoegd aan de broncode van een website. Het zet acties in gang door middel van ‘triggers’. Een ‘trigger’ zorgt bijvoorbeeld weer voor het versturen van een formulier of het laden van een nieuwe pagina.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en gebaseerd op welke rechtsgrond?

In onderstaande tabel leest u: (kolom 1) welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, (kolom 2) waarom wij dit doen (de ‘doeleinden’) en (kolom 3) op welke rechtsgrond de verwerking is gebaseerd.

Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt immers voor één of meerdere specifieke doeleinden.

Daarnaast is er steeds een aantoonbare rechtsgrond voor elke verwerking. De toepasselijke rechtsgrond, die u terugvindt in de derde kolom ‘rechtsgrond’, heeft de volgende betekenis:

- ‘Toestemming’: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

- ‘Overeenkomst’: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;

-  ‘Wettelijke verplichting’: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;

- ‘Gerechtvaardigd belang’: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Categorieën van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, taalkeuze, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code) en gegevens m.b.t. uw dossier

Uitvoering van onze overeenkomst (met inbegrip van facturatie en behandeling potentiële klanten), klantenbeheer

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, taalkeuze, telefoonnummer, IP-adres en IMEI-code en uw klacht of opmerking/boodschap

Service voor, tijdens of na dienstverlening en klachtenbehandeling (via e-mail, post, telefoon/GSM, contactformulier of de chatbot)

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, taalkeuze, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code

Uitvoering van onze overeenkomst, Leveranciersbeheer

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, adres(sen), e-mailadres, taalkeuze, telefoon/GSM nummer, paswoord, hoedanigheid particulier/professioneel, (commerciële) ondernemingsnaam, BTW nummer, IP-adres en IMEI-code

Registratie op website (aanmaak login)

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, gemeente, e-mailadres, taalkeuze, telefoon/GSM nummer, boodschap/opmerkingen

Suggesties voor de ideeënbus op onze website

Gerechtvaardigd belang

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, gemeente, e-mailadres, taalkeuze, telefoon/GSM nummer, boodschap/opmerkingen

Aanvraag sjabloon, ontwerp promomateriaal, aanleverspecificaties en/of lastenboek vouw- of plooitent

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens: account sociaal medium, uw bericht

Delen van ervaringen met Partyspace op sociale media, volgen en/of contacteren Partyspace via sociale media (Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter, Pinterest)

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens: naam, voornaam, facturatie- en afleveradres, e-mailadres, wachtwoord, taalkeuze, telefoonnummer, betaalgegevens (betaalwijze, kaartnummer, kaarthouder, vervaldatum, CVV nummer), Facebook account (indien geen account op website Partyspace), opmerkingen.

Uitvoering van onze overeenkomst, beheer en verwerking van bestellingen (verwerkingen i.h.k.v. de webshop; betaling, facturatie, levering, tracking bestelling)

Overeenkomst

Identificatie– en contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taalkeuze, telefoonnummer, betalingsgegevens, IP-adres en IMEI-code en uw feedback

Verzamelen van feedback ter verbetering van onze producten, evenementen en diensten

Gerechtvaardigd belang

Identificatie – en contactgegevens: voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en IMEI-code

U, als klant, informeren over onze diensten door middel van een nieuwsbrief

Gerechtvaardigd belang (bestaande klanten) / Toestemming (prospect/bezoeker website)

Identificatie – en contactgegevens: taalkeuze, hoedanigheid particulier/professioneel, IP-adres en IMEI-code

Bezoeker van www.partyspace.eu

Toestemming

Identificatie – en contactgegevens: bedrijf, voornaam, naam, e-mailadres, GSM of telefoonnummer, IP-adres en IMEI-code

U, als prospect, informeren over onze diensten door middel van een nieuwsbrief

Toestemming

Identificatie – en contactgegevens: bedrijf, voornaam, naam, e-mailadres, GSM of telefoonnummer en uw vraag/bericht, IP-adres en IMEI-code

Beantwoording van uw algemene vraag of bericht via het contactformulier van de website www.partyspace.eu

Toestemming

Identificatie – en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon/gsm-nummer en e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, academisch curriculum, professionele ervaring, afbeelding, curriculum vitae en andere medegedeelde gegevens aan info@partyspace.eu

Om uw geschiktheid voor een vacature te beoordelen, met u over een eventuele aanstelling te spreken en eventueel ter voorbereiding en afsluiting van een contract.

 

Toestemming

Identificatie – en contactgegevens: naam, voornaam, adres en betalingsgegevens

Voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen (bv. fraudebestrijding)

Wettelijke verplichting

Identificatie – en contactgegevens: naam, voornaam, adres, betalingsgegevens en facturen

Ter verdediging en bescherming van onze rechten

Gerechtvaardigd belang

Uw privacy-rechten

Om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over heel wat rechten. Deze rechten zijn, onder andere, vastgelegd in artikelen 15-22 AVG.

U beschikt over de volgende rechten:

Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (art. 15 AVG):

U heeft het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Als wij ze verwerken, dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

a) de verwerkingsdoeleinden;
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
c) de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
d) de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
e) het bestaan van uw privacy-rechten;
f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
g) de bron van de persoonsgegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen;
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.

Ook kan u een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.

Het recht op vergetelheid of om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen (art. 17 AVG):

U kan ons in bepaalde gevallen vragen om uw persoonsgegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Houd er ook rekening mee dat uw recht op vergetelheid niet absoluut is. Wij hebben het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor, onder meer, de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van een wettelijke verplichting of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. We zullen u daarover nader informeren in ons antwoord op uw verzoek.

Het recht op rectificatie en aanvulling (art. 16 AVG):

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze onjuistheden of onvolledigheden te laten verbeteren.

Opgelet:

U garandeert dat de gegevens die u zelf meedeelt juist, actueel en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat uw profiel op www.partyspace.eu geblokkeerd en/of definitief verwijderd zal worden en/of dat uw toegang tot onze website geweigerd wordt. U kan uw gegevens op elk moment inkijken en wijzigingen aanbrengen aan uw profiel via www.partyspace.eu. Hier kan u tevens zelf uw profiel te allen tijde definitief verwijderen waardoor al uw persoonsgegevens uit onze databank gewist worden. Onze partners worden tevens van dergelijke wijziging en/of verwijdering op de hoogte gebracht.

Het recht op dataportabiliteit of overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 AVG):

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, bezorgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

Indien één van de volgende elementen van toepassing is, kan u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

a) u betwist de juistheid van die persoonsgegevens (in dit geval wordt het gebruik ervan beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren);
b) de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig;
c) wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
d) zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, kan u verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar (art. 21 AVG):

U kan op grond van uw bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in de vervulling van een taak van algemeen belang. Wij staken in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u, of wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden (artikel 22 AVG):

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een volledig automatische beslissing die u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft.

In drie situaties kan u zich niet op dit recht beroepen:

a) als een wet dit toelaat (bijvoorbeeld ter voorkoming van belastingfraude);
b) als de besluitvorming berust op een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of
c) als dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, of de uitvoering van een overeenkomst (let wel, hierbij maken wij steeds geval per geval een afweging of er minder privacy intrusieve methoden bestaan om de overeenkomst te sluiten of uit te voeren).

Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG):
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek.

 

Uitoefenen van uw rechten

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: info@partyspace.eu

Om uw identiteit te kunnen nagaan vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.Partyspace zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Na controle van uw identiteit zal Partyspace betreffende kopie vernietigen.

U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.

Met wie delen wij u gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen, wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening (op basis van ons gerechtvaardigd belang). Men denkt dan bv. aan IT dienstverleners, website hosting dienstverleners, logistieke partners, pakjesleveranciers, leveranciers van trackingdiensten m.b.t. bestellingen, betaaldiensten, etc. Dergelijke dienstverleners treden louter op als verwerker ten behoeve van Partyspace en Partyspace zal met dergelijke dienstverleners de nodige verwerkersovereenkomsten afsluiten.

U kan steeds een overzicht van onze partners/dienstverleners terugvinden op onze website.

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

Het betreft bijvoorbeeld volgende concrete gevallen:

- Om onze rechten, eigendommen en veiligheid -van ons, onze werknemers en onze klanten of anderen- te beschermen. Hierbij betreft het meestal het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven om fraude te voorkomen.
- Indien wij wettelijk verplicht zijn of als gegevens door de overheid of een andere officiële overheidsinstantie opgevraagd worden.
- Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel.
- Wij kunnen informatie beschikbaar stellen aan strategische partners van Partyspace indien deze informatie nodig is voor het verwerken van contractuele verplichtingen.
- Mits andere dienstverleners gebonden zijn aan ons privacybeleid met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.
- Indien wij een externe partij inschakelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens namens ons. Deze partij is dan echter gebonden aan ons privacybeleid met betrekking tot gegevens en informatie.
- Persoonlijke gegevens van onze klanten behoren tot de activa. Indien een fusie gepland is, een overname of een vorm van verkoop, dan wordt de activa overgedragen aan deze derden of de koper.

 

Persoonsgegevens die we van anderen ontvangen

Een aantal persoonsgegevens die we verwerken hebben we niet rechtstreeks via jou ontvangen. We verzamelen deze persoonsgegevens onrechtstreeks via derden voor de volgende specifieke doeleinden.

Indien we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we deze enkel en alleen verder verwerken indien we hiervoor een legitiem doel hebben en indien die verwerking noodzakelijk en proportioneel is om dat doel te bereiken.


Categorieën van ontvangers

Binnen onze onderneming en intra-groep zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor personen die deze nodig hebben om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen worden onze medewerkers bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door externe dienstverleners. Met betrekking tot gegevensbescherming is met al deze dienstverleners een overeenkomst afgesloten om erop toe te zien dat zij uw persoonsgegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren.


Doorgiften aan derde landen

Uw persoonsgegevens worden in principe niet overgedragen naar het buitenland.   We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan u raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.  


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het is voor ons van groot belang om uw persoonsgegevens te beschermen en deze met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke (en ongeoorloofde) manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Zo bewaren wij uw persoonsgegevens steeds op een beveiligde plaats zodat derden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

Alle informatie vermeld op onze website werd met grote zorgvuldigheid gecontroleerd. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van onze website(s) wat betreft de juistheid, actualiteit en volledigheid. Wij dragen daarnaast geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van externe websites, ook niet als u via een link op onze website op een externe website bent beland of omgekeerd. Iedere website heeft een eigen privacyverklaring. Wij adviseren u deze te raadplegen als u een andere website bezoekt.


Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de beoogde doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden. U kan echter op elk moment beslissen om uw profiel en uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u gedurende een periode van meer dan 5 jaar niet meer inlogt op uw profiel, zal uw profiel automatisch worden verwijderd.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij bepaalde persoonsgegevens toch niet kunnen verwijderen indien er een wettelijk verplichting zou bestaan om deze persoonsgegevens te bewaren, dan wel indien wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt.

Daar komt bij dat wij persoonsgegevens kunnen bewaren als u ons hiervoor toestemming heeft verleend of als wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. In dat laatste geval dienen we bepaalde persoonsgegevens te gebruiken als bewijsmiddelen. Met het oog hierop bewaren we bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijn, die tot dertig jaar kan bedragen; de gebruikelijke verjaringstermijn in verband met persoonlijke rechtsvorderingen bedraagt echter tien jaar.


Klachten?

We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u dit aan ons melden via onze contactgegevens, zodat wij hier zo snel mogelijk aan kunnen tegemoetkomen.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De autoriteit die toezicht houdt op onze organisatie is de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

 

Heeft u nog vragen?

Dan mag u steeds contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per brief. Wij beantwoorden graag uw vragen.

PARTYSPACE BV
Potteriestraat 67
8980 Zonnebeke (Beselare)
Tel.: +32(0)57 360 330
E-mail: info@partyspace.eu

 

Wijzigingen

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen op onze website.

Naar de Homepagina

vergelijken

 
Uw browser is niet meer up to date, hierdoor werken sommige functies van deze site niet in uw browser. Wij raden u aan een nieuwere versie te gebruiken Klik hier